Klasa: 112-01/21-01/5

Urbroj: 2125-03-11-21-1 od 27. IV. 2021. (2329)

Na temelju članka 37. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Travica, Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Travica raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Travica.

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od četiri godine.